V naselju Hrvatsko na Hrvaškem in v bližnji vasi Kuželj v Sloveniji so se na slovesnostih ob zaključku gradnje protipoplavnih ukrepov ob reki Kolpi zbrali partnerji projekta FRISCO 2.3: »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe«. Skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti, zainteresiranih strokovnih organizacij in javnosti so uradno otvorili dva protipoplavna objekta in ju predali namenu zaščite pred poplavami reke Kolpe na obeh straneh meje. Na zaključni konferenci projekta FRISCO 2.3, ki je sledila v slovenski Petrini, so projektni partnerji podrobneje predstavili potek projekta in gradbene ukrepe, se pogovorili o rezultatih dela in prihodnjih izzivih ter s tem projekt tudi uspešno zaključili.

O pomenu projekta FRISCO 2.3 in obeh objektov za celovito zaščito obmejnega območja reke Kolpe pred poplavami ter o opravljenih aktivnostih so spregovorili predstavniki slovenskih in hrvaških projektnih partnerjev – vodilnega partnerja Hrvatske vode in projektnega partnerja Direkcija Republike Slovenije za vode. Zraven predstavitev zgrajenih objektov in izvedbe gradnje so pohvalili tudi učinkovitost meddržavnega sodelovanja v pisarnah in na terenu. Investiciji sta v imenu lokalne skupnosti, z navdušenjem nad višjo poplavno varnostjo, prevzela županja občine Delnice in župan občine Kostel. Kasneje so se prisotni preselili v Petrino, v občini Kostel, kjer je potekala zaključna konferenca projekta FRISCO 2.3.

Projekt FRISCO 2.3 je poskrbel za izvedbo strukturnih gradbenih ukrepov za zmanjšanje tveganja pred poplavami v porečju reke Kolpe: z ureditvijo leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj, na slovenski strani, in z izvedbo zaščitnega zidu na desni brežini reke Kolpe na območju naselja Hrvatsko, na hrvaški strani reke. Oba ukrepa zagotavljata celovito zaščito prebivalcem obeh naselij in okolice pred nevarnostmi poplav ter izboljšujeta pogoje bivanja, gospodarjenja in varovanja okolja. Skupna vrednost projekta na porečjih Drave in Kolpe znaša 3.339.872,78 evrov, od tega 85% sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR), 15% pa partnerji projekta iz lastnih sredstev.

Dela v Hrvatskem na Hrvaškem, na območju občine Delnice, so zajemala gradnjo protipoplavnega zaščitnega zidu na desni brežini reke Kolpe, približno 100 metrov gorvodno od obstoječega zidu, ki bo izboljšal zaščito naselja Hrvatsko pred poplavami. Dela v naselju Kuželj, na slovenski strani meje, so zajemala ureditev leve brežine reke Kolpe z rekonstrukcijo obstoječega protipoplavnega zavarovanja leve brežine reke Kolpe in s tem zavarovanje vasi Kuželj pred poplavami s stoletno povratno dobo. Dotrajano obrežno zavarovanje se je nadomestilo ali dopolnilo z novim protipoplavnim zidom iz kamna v betonu ter z visokovodnim nasipom. Most in stopnice so protipoplavno zaščitene z začasnimi aluminijastimi lamelami, ki se ob alarmu v primeru visokih voda postavijo, kasneje pa odstranijo in shranijo.

Na zaključni konferenci projekta FRISCO 2.3, ki je potekala v Podjetniškem inkubatorju Kolpa – Koželj, so partnerji in deležniki projekta povzeli pred skoraj tremi leti zadane cilje ter pregledali dosežene rezultate. Strinjali so se, da je namen projekta FRISCO 2.3 čezmejno zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe, z izvedbo štirih gradbenih ukrepov za upravljanje poplavnih tveganj, dosežen v zadanih rokih in obsegu. Na reki Dravi so, na desnem bregu, pri Mali vasi, na območju Republike Slovenije, zgradili nov rokav in skalno deponijo, v bližini naselja Otok Virje-Brezje, na območju Republike Hrvaške, pa rekonstruirali nasip za obrambo pred visokimi vodami. Na reki Kolpi so v vasi Kuželj, na območju Republike Slovenije, uredili levo brežino reke Kolpe, na območju naselja Hrvatsko, v Republiki Hrvaški, pa zgradili zaščitni zid na desni brežini reke Kolpe. Partnerji so zaključili, da čezmejno sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo spodbuja trajnostno, varno in vitalno obmejno območje, hkrati pa ohranja, mobilizira ter upravlja naravne in kulturne vire v korist ljudi, ki živijo, delajo ali samo obiskujejo območje reke Drave. Glede na to, da je FRISCO 2.3 zadnji od štirih strateških projektov v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014 – 2020, so zbrani spregovorili tudi o možnostih projektnega sodelovanja v prihodnosti, saj je izzivov, povezanih s poplavno varnostjo, na obeh straneh obmejnih rek še veliko.

 

Vanja Rački, vodja projekta Hrvatsko pri Hrvatskih vodah, je v svojem nagovoru v Hrvatskem in na zaključni konferenci poudaril pomembnost vlaganja v protipoplavno infrastrukturo in skupnega strokovnega sodelovanja pri izgradnji le-te: »Sodelovanje z Direkcijo za vode Republike Slovenije je bilo odlično in usmerjeno v rezultate, ki jih danes vidimo pred seboj. Ukrepi na Kolpi so zgrajeni in dokončani. V tem času smo se naučili, kako skupaj ustvarjati rezultate in s tem pomagati ljudem, skupnostim in naravi.«

Tone Cezar, vodja projekta Kuželj pri Direkciji Republike Slovenije za vode, je ob predstavitvi protipoplavnih ukrepov v Kuželju ter na zaključni konferenci povedal, da so tovrstni projekti izjemnega pomena za obe državi, še posebej pa za okoliške prebivalce, saj reka Kolpa močno vpliva na njihova vsakdanja življenja. »Z izgradnjo ukrepov na obeh straneh meje smo celovito zaščitili okoliške prebivalce in premoženje pred poplavno nevarnostjo, izboljšali pogoje bivanja in dela ter obvarovali okolje. Hvala ekipi za učinkovito delo in prizadevnost kljub razmeram, ki jih je krojila pandemija.«

Mojca Lukšić, vodja projekta FRISCO 2.3 pri Hrvatskih vodah, je v sklepu zaključne konference poudarila: »Opravili smo veliko delo, pomembno tako za okoliške prebivalce kot tudi za naravni habitat. Vesela sem, da so vsa gradbena dela končana in infrastruktura že opravlja svoj namen. Sodelovanje z Direkcijo za vode Republike Slovenije na projektih FRISCO, ki poteka že od leta 2016, se s četrtim projektom počasi zaključuje. Ukrepi na Dravi in Kolpi so zgrajeni in dokončani. V tem času smo se naučili, kako skupaj ustvarjati rezultate, zato verjamem tudi v prihodnje sodelovanje. Izzivov je še veliko.«

Katarina Mihelčić, županja občine Delnice, in Ivan Črnkovič, župan občine Kostel, sta ob simboličnem prevzemu objektov v Hrvatskem in Kuželju ter na zaključni konferenci izrazila zadovoljstvo z novo naložbo v varnost in okoljevarstvo v občinah ter pohvalila sodelovanje z investitorji. Zaželela sta si tudi prihodnjega sodelovanja pri upravljanju in urejanju poplavne problematike, saj izzivov, povezanih z reko Kolpo, v obeh občinah ne manjka.

 

Osnovne informacije o projektu FRISCO 2.3

Projektna partnerja:       Hrvatske vode in Direkcija Republike Slovenije za vode.
Območje:                          Obmejno porečje reke Drave in reke Kolpe na področju naselij Mala vas in
Kuželj (Slovenija) ter Otok Virje-Brezje in Hrvatsko (Hrvaška).
Skupna vrednost:           3.339.872,78 €, od tega 85% iz ESRR, 15% lastna sredstva partnerjev.
Financiranje:                    Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014 – 2020.
Trajanje projekta:           30 mesecev (1. april 2019 – 30. september 2021).

 

V naselju Kuželj ob Kolpi so se na slovesnosti ob zaključku ureditve leve brežine reke Kolpe zbrali partnerji projekta FRISCO 2.3 – »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe«. Skupaj s predstavniki lokalne skupnosti, povezanih strokovnih organizacij in zainteresirane javnosti so objekt uradno otvorili in ga predali namenu zaščite pred poplavami reke Kolpe.

O pomenu projekta in objekta za celovito zaščito vasi Kuželj pred poplavami in opravljenih aktivnostih so spregovorili predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode in hrvaškega partnerja Hrvatske vode, pohvalili pa so tudi učinkovitost meddržavnega sodelovanja. Investicijo je v imenu lokalne skupnosti prevzel župan občine Kostel, ki je v svojem govoru poudaril pomen nove pridobitve za lokalno okolje.

Pred slovesnostjo v Kuželju se je, tudi ob sodelovanju slovenskih predstavnikov, odvila slovesnost na hrvaški strani meje, in sicer v vasi Hrvatsko, kjer je potekala slovesnost ob otvoritvi protipoplavnega zidu z namenom zaščite naselja pred poplavami.

Projekt FRISCO 2.3 je poskrbel za izvedbo strukturnih gradbenih ukrepov za zmanjšanje tveganja pred poplavami v porečju reke Kolpe: ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj na slovenski strani in izvedba zaščitnega zidu na desni brežini reke Kolpe na območju naselja Hrvatsko na hrvaški strani reke. Oba ukrepa zagotavljata celovito zaščito prebivalcem teh naselij in okolice pred nevarnostmi poplav ter izboljšujeta pogoje bivanja in varovanja okolja. Skupna vrednost projekta »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe« je 3.339.872,78 evrov, od tega 85% sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR), 15% pa partnerji projekta iz lastnih sredstev.

Vas Kuželj se je z izvedeno rekonstrukcijo obstoječega zavarovanja leve brežine reke Kolpe zavarovalo pred poplavami s stoletno povratno dobo. Obstoječe obrežno zavarovanje, ki so ga večinoma zgradili tamkajšnji prebivalci, se je nadomestilo oziroma dopolnilo z novim zidom iz kamna v betonu ter delno z visokovodnim nasipom. Za protipoplavno zaščito mostu in stopnic za dostop do struge so sedaj predvidene začasne aluminijaste lamele, ki se bodo postavile v primeru visokih voda (ob alarmu) in potem odstranile in shranile.

Na območju naselja Hrvatsko na hrvaški strani reke Kolpe se je z izgradnjo protipoplavnega zaščitnega zidu dolžine približno 100 m gorvodno od obstoječega zidu na desni brežini reke Kolpe izboljšala zaščita naselja Hrvatsko pred poplavami.

 

Ivan Črnkovič, župan občine Kostel in Katarina Mihelčić, županja občine Delnice, sta ob simboličnem prevzemu objektov v Kuželju in Hrvatskem izrazila zadovoljstvo z novo naložbo v varnost in okoljevarstvo v občinah ter pohvalila sodelovanje z investitorji. Zaželela sta si tudi prihodnjega sodelovanja pri upravljanju in urejanju poplavne problematike, saj izzivov, povezanih z reko Kolpo, v obeh občinah ne manjka.

Tone Cezar, vodja projekta Kuželj pri Direkciji Republike Slovenije za vode, je ob predstavitvi protipoplavnih ukrepov v Kuželju povedal, da so tovrstni projekti izjemnega pomena za obe državi, še posebej pa za okoliške prebivalce, saj reka Kolpa močno vpliva na njihova vsakdanja življenja. »Z izgradnjo ukrepov na obeh straneh meje smo celovito zaščitili okoliške prebivalce in premoženje pred poplavno nevarnostjo, izboljšali pogoje bivanja in dela ter obvarovali okolje. Hvala ekipi za učinkovito delo in prizadevnost kljub razmeram, ki jih je krojila pandemija.«

Predstavnika Direkcije Republike Slovenije za vode in Hrvatskih vod sta objekt simbolično svečano predala v uporabo in odkrila spominsko obeležje.

Čezmejno sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo spodbuja trajnostno, varno in vitalno obmejno območje, hkrati pa ohranja, mobilizira in upravlja naravne in kulturne vire v korist ljudi, ki živijo, delajo ali samo obiskujejo območje reke Drave. FRISCO 2.3 je zadnji od štirih strateških projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.

 

Osnovne informacije o projektu FRISCO 2.3

Projektna partnerja:       Hrvatske vode in Direkcija Republike Slovenije za vode.
Območje:                          Obmejno porečje reke Drave in reke Kolpe na področju naselij Mala vas in
Kuželj (Slovenija) ter Otok Virje-Brezje in Hrvatsko (Hrvaška).
Skupna vrednost:           3.339.872,78 €, od tega 85% iz ESRR, 15% lastna sredstva partnerjev.
Financiranje:                    Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014 – 2020.
Trajanje projekta:           30 mesecev (1. april 2019 – 30. september 2021).

 

Slovesnost ob dokončanju gradnje protipoplavnega zidu na desnem bregu reke Kolpe pri naselju Hrvatsko v okviru projekta “Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti  – gradbeni ukrepi na porečjih reke Drave in reke Kolpe” (FRISCO 2.3) je bila organizirana na lokaciji objekta v naselju Hrvatsko. Slovesnost sta organizirala Hrvatske vode kot vodilni partner in Direkcija Republike Slovenije za vode kot projektni partner.

FRISCO 2.3 je strateški projekt, ki se izvaja v okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško Interreg V-A 2014-2020 z namenom izvajanja strukturnih ukrepov za zmanjševanje nevarnosti poplav v porečjih reke Drave in reke Kolpe. V okviru projekta FRISCO 2.3 sta se na reki Kolpi izvedli dve investiciji, in sicer izgradnja protipoplavnega zaščitnega zidu v naselju Hrvatsko v Republiki Hrvaški in ureditvijo leve brežine reke v naselju Kuželj v Republiki Sloveniji. Na reki Dravi pa se je izvedla rekonstrukcija nasipa Otok Virje -Brezje na hrvaški strani in izgradnja rokava na desnem bregu reke Drave v bližini naselja Mala vas na slovenski strani reke Drave. Namen vseh teh projektov je zmanjšati tveganje poplav na čezmejnih območjih obeh rek.

Projekt se je začel aprila 2019, investicijska vrednost znaša 3.339.872,78 EUR, od tega 85% financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), preostalih 15% pa projektna partnerja sofinancirata iz lastnih sredstev.

Za zaščito hrvaških naselij in okoliških kmetijskih površin pred poplavami je, v skladu s študijsko dokumentacijo iz projekta FRISCO 1 načrtovana gradnja 109 metrov dolgega protipoplavnega zidu, sedaj izvedena in zaključena s projektom FRISCO 2.3. Zid je izdelan kot armiranobetonski zaščitni nosilec širine 40 cm in globine 80 cm, na katerega je pritrjen zaščitni zid debeline 30 cm in spremenljive višine 50 do 70 cm. Dela vključujejo tudi izvedbo potrebnega odvodnjavanja preko kanalov, drenažnih cevi in jaškov. Nov zid stoji ob predhodno zgrajenem zaščitnem zidu in skupaj tvorita funkcionalno celoto, ki omogoča zaščito celotnega naselja pred visokimi vodami reke Kolpe. Povečana varnost v smislu zaščite pred poplavami je tako zaščitila 49 prebivalcev naselja Hrvatsko ter cca. 2 ha kmetijskih zemljišč. Pričakovati je, da bo ta dodatna zaščita pred poplavami prebivalce spodbudila k nadaljnjim vlaganjem v gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in predvsem nastanitvene in gostinske objekte saj Kolpa nudi raznovrstne dejavnosti (ribolov, rafting, plavanje). Dodatna korist pa je seveda lega naselja v bližini narodnega parka Risnjak, ki s tem omogoča zagotavljanje potrebne infrastrukture za obiskovalce in s tem razvoja turizma.

Udeležence slovesnosti so pozdravili županja mesta Delnice Katarina Mihelčić, predstavnik Direkcije Republike Slovenije za vode, vodja sektorja Srednja Sava Tone Cezar in direktor Vodnogospodarskega oddelka za porečja severnega Jadrana Hrvatskih vod, Gordan Gašparović  Slovesnosti so se udeležili predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode in župan občine Kostel Ivan Črnković. Po slovesnosti na Hrvaškem so hrvaški predstavniki projektnih partnerjev, izvajalcev, lokalnih skupnosti in zainteresiranih deležnikov obiskali slovenski del projekta, ki je bil izveden v Kuželju in se udeležili zaključne konference projekta FRISCO 2.3 v Petrini v Sloveniji.

Z realizacijo gradbenih ukrepov v okviru projekta FRISCO 2.3 za zmanjševanje poplavne ogroženosti se zmanjšuje tudi potreba po aktivnih ukrepih za zaščito pred poplavami, v katerih poleg Hrvatskih vod sodelujejo tudi drugi deležniki, kot so npr. pripadniki civilne zaščite in gasilcev.

 

V Mali vasi so se na slovesnosti ob zaključku izgradnje rečnega rokava in skalne deponije zbrali partnerji projekta FRISCO 2.3 – »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe«. Skupaj s predstavniki lokalne skupnosti, povezanih strokovnih organizacij in zainteresirane javnosti so objekt uradno otvorili in ga predali namenu zaščite pred poplavami reke Drave.

O pomenu projekta in objekta za celovito zaščito obmejnega območja reke Drave pred poplavami in opravljenih aktivnostih so spregovorili predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode in hrvaškega partnerja Hrvatske vode, pohvalili pa so tudi učinkovitost meddržavnega sodelovanja. Investicijo je, v imenu lokalne skupnosti, z navdušenjem prevzela županja občine Cirkulane. Kasneje so se prisotni preselili čez hrvaško mejo, v naselje Otok Virje-Brezje, kjer je potekala slovesnost ob otvoritvi rekonstruiranega visokovodnega nasipa.

Projekt FRISCO 2.3 je poskrbel za izvedbo strukturnih gradbenih ukrepov za zmanjšanje tveganja pred poplavami v porečju reke Drave: z izgradnjo rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi na slovenski strani in z rekonstrukcijo nasipa za obrambo pred visokimi vodami Otok Virje-Brezje na hrvaški strani reke. Oba ukrepa zagotavljata celovito zaščito prebivalcem teh naselij in okolice pred nevarnostmi poplav ter izboljšujeta pogoje bivanja in varovanja okolja. Skupna vrednost projekta je 3.339.872,78 evrov, od tega 85% sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR), 15% pa partnerji projekta iz lastnih sredstev.

Dela v Mali vasi v Sloveniji so zajemala gradnjo rečnega rokava vzdolž sipine ob desnem bregu reke Drave s tremi tolmuni in izvedbo skalne deponije na območju, kjer se struga reke Drave najbolj približa cesti in je pričakovana nadaljnja bočna erozija brežine. Skalna zaščita iz naravovarstvenega vidika nudi pogoje za formiranje gnezdišč redkih in ogroženih vrst ptic, ustvarjena pa so tudi nova zavetišča za ribe; na brežinah v celotni dolžini rokava je vgrajenih 10 sonaravnih jezbic in 20 podrtih debel.

Nasip Otok Virje-Brezje se nahaja na desnem bregu reke Drave, na območju občine Cestica, na Hrvaškem. Rekonstrukcijska dela na nasipu so obsegala nadvišanje, povečanje prečnega prereza in gradnjo servisne poti. Dolžina nasipa je 3,7 km in je trapeznega preseka, z brežinama z nagibom 1:3 na obeh straneh ter s krono širine 4 m. Vzporedno z omenjenimi deli se je izvajal projekt DravaLIFE Obnova zaledja in razširitev struge na reki Dravi na lokaciji Otoka Virje, z namenom izboljšanja pretoka vode v Ormoško jezero.

Mateja Klaneček, vodja projekta pri Direkciji Republike Slovenije za vode, je ob otvoritvi nasipa poudarila, da so tovrstni projekti izjemnega pomena za obe državi, še posebej pa za okoliške prebivalce, saj reka Drava močno vpliva na njihova življenja. »Vesela sem, da lahko predmetno investicijo štejemo ne le med protipoplavne, temveč tudi med ukrepe zelene infrastrukture. Z izgradnjo ukrepov na obeh straneh meje smo celovito zaščitili okoliške prebivalce in premoženje pred poplavno nevarnostjo ter izboljšali pogoje bivanja in obvarovali okolje. Hvala ekipi za učinkovito delo in prizadevnost kljub razmeram, ki jih je krojila pandemija.«

Danijel Bunić, direktor vodnogospodarskega oddelka za Muro in Dravo pri Hrvatskih vodah, je v svojem nagovoru poudaril pomembnost skupnega strokovnega sodelovanja: »Sodelovanje z Direkcijo za vode Republike Slovenije na projektih FRISCO, ki poteka že od leta 2016, se s četrtim projektom počasi zaključuje. Ukrepi na Dravi in Kolpi so zgrajeni in dokončani. V tem času smo se naučili, kako skupaj ustvarjati rezultate, zato verjamem tudi v prihodnje sodelovanje. Skupnih izzivov je seveda še veliko.«

Uroš Vogrinec, gradbeni nadzornik v času gradnje, je v svoji predstavitvi obeh ukrepov zraven ključnih podatkov poudaril: »Opravili smo veliko delo, pomembno tako za okoliške prebivalce kot tudi za naravni habitat. Vesel sem, da so gradbena dela končana in je tako nov rokav kot tudi skalno deponijo v svoje roke že vzela narava in ukrepe začela zaraščati, verjamem pa, da je veselo tudi pod vodo.«

Antonija Žumbar, županja občine Cirkulane, je ob simboličnem prevzemu objekta izrazila zadovoljstvo z novo naložbo v varnost in okoljevarstvo v občini ter pohvalila sodelovanje z investitorji. »Vsi tukaj imamo radi našo reko in okolje okoli nje. Verjamem, da so z izvedbo protipoplavnih in naravovarstvenih ukrepov na obeh straneh meje zdaj vsi prebivalci okoliških naselij in njihovo premoženje bolj varni pred poplavami, hkrati pa se s tem zvišujeta tudi njihova kakovost življenja in možnosti razvoja. Seveda pa se hkrati veselimo novih skupnih projektov, saj izzivov, povezanih z reko Dravo, v občini ne manjka.«

Čezmejno sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo spodbuja trajnostno, varno in vitalno obmejno območje, hkrati pa ohranja, mobilizira in upravlja naravne in kulturne vire v korist ljudi, ki živijo, delajo ali samo obiskujejo območje reke Drave. FRISCO 2.3 je zadnji od štirih strateških projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.

 

Osnovne informacije o projektu FRISCO 2.3

Projektna partnerja:       Hrvatske vode in Direkcija Republike Slovenije za vode.
Območje:                          Obmejno porečje reke Drave in reke Kolpe na področju naselij Mala vas in
Kuželj (Slovenija) ter Otok Virje-Brezje in Hrvatsko (Hrvaška).
Skupna vrednost:           3.339.872,78 €, od tega 85% iz ESRR, 15% lastna sredstva partnerjev.
Financiranje:                    Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014 – 2020.
Trajanje projekta:           30 mesecev (1. april 2019 – 30. september 2021).

 

 

 

 

Slovesnost ob dokončanju gradbenih del – rekonstrukcije nasipa Otok Virje-Brezje v okviru projekta “Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti  – gradbeni ukrepi na porečjih reke Drave in reke Kolpe” (FRISCO 2.3) je bila organizirana v občini Cestica. Slovesnost so organizirali Hrvatske vode kot vodilni partner projekta, Direkcija Republike Slovenije za vode kot projektni partner in gostiteljica Občina Cestica.

FRISCO 2.3 je strateški projekt, ki se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 z namenom izvajanja gradbenih ukrepov za zmanjševanje nevarnosti poplav na porečjih reke Drave in reke Kolpe. V okviru tega projekta se je izvedla rekonstrukcija nasipa Otok Virje-Brezje na hrvaški strani reke Drave in izgradnja rokava na desnem bregu reke Drave v bližini naselja Mala vas na slovenski strani reke Drave ter izgradnja/rekonstrukcija protipoplavnih zidov v naselju Hrvatsko na hrvaški strani in naselju Kuželj na slovenski strani ob reki Kolpi. Projekt se je začel aprila 2019, investicijska vrednost znaša 3.339.872,78 EUR, od tega 85% financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), preostalih 15% pa projektna partnerja sofinancirata iz lastnih sredstev.

Skupna dolžina rekonstruiranega nasipa Otok Virje – Brezje je 3.711 metrov. Trasa rekonstrukcije nasipa je bila večinoma narejena po trasi starega nasipa. Ob nasipu je zgrajena servisna cesta širine 4 metre. Nasip zagotavlja zaščito širšega območja pred visokimi vodami s povratnim obdobjem 100 let. Projekt je del strukturnih (investicijskih) ukrepov v okviru projekta FRISCO 1 – Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti, kar kaže, da je obnova nasipa Otok Virje-Brezje ena izmed optimalnih rešitev v smislu zmanjševanja poplavne ogroženosti in tveganj v tem območju.

Pogodbena vrednost gradbenih del, skupaj z gradbenim nadzorom, znaša 24.728.063,14 HRK (3.297.141 EUR) z DDV. Sredstva ESRR znašajo 9.357.366,08 HRK (1.247.648,81 EUR). Preostali del sredstev je zagotovil vodilni projektni partner Hrvatske vode iz lastnih virov.

Projekt bo zaščitil 358 prebivalcev v okviru projekta FRISCO in zmanjšal poplavne površino za 820 ha. Na širšem območju bo zaščitenih 815 objektov, vključno s stanovanjskimi in poslovnimi stavbami, ter 3.090 prebivalcev, poplavna površina na kmetijskih zemljiščih pa se je zmanjšala za 1.253 ha.

Dela je izvedel J.V.: Vodogradnja d.d. Varaždin in Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves, Čakovec s ponudbeno vrednostjo 19.563.850,00 kun bez DDV oziroma 24.454.812,50 kun z DDV. Za gradbeni nadzor sta bila izbrana J.V.: Geokon Zagreb d.d. in Labos d.o.o. Varaždin s ponudbeno vrednostjo 246.000,00 kun brez DDV oziroma 307.500,00 kun z vključenim DDV.

Udeležence slovesnosti so pozdravili tudi župan Varaždinske županije Anđelko Stičak, predstavnica Direkcije Republike Slovenije za vode, vodja sektorja reke Drave Mateja Klaneček in župan občine Cestica Mirko Korotaj. Pred slovesnostjo na hrvaški strani so predstavniki Hrvatskih vod pod vodstvom direktorja VGO za Muro in zgornjo Dravo Danijela Bunića sodelovali na otvoritveni slovesnosti projekta na slovenski strani reke Drave, na območju Male vasi.

Kot je bilo poudarjeno na obeh slovesnostih, bo izvedeni projekt FRISCO 2.3 v veliki meri prispeval k zmanjšanju poplavne nevarnosti in tveganju poplav, kar bo s tem posledično prispevalo k splošnemu razvoju delov regije, ki se soočajo s poplavno ogroženostjo, širitvi turistične infrastrukture in turizma, krepitvi lokalnega gospodarstva, ustvarjanju novih delovnih mest in na splošno, k izboljšanju življenjskih razmer.

Z realizacijo gradbenih ukrepov v okviru projekta FRISCO 2.3 za zmanjševanje poplavne ogroženosti se zmanjšuje tudi potreba po aktivnih ukrepih za zaščito pred poplavami, v katerih poleg Hrvatskih vod sodelujejo tudi drugi deležniki, kot so npr. pripadniki civilne zaščite in gasilcev.