Direkcija Republike Slovenije za vode je z izbranim izvajalcem del HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana v skupnem nastopu s partnerjem VGP Drava Ptuj d.o.o., sklenila pogodbo za »Ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj«. Vrednost pogodbenih del je 337.991,44 EUR brez DDV. V okviru pogodbe bo izvedena rekonstrukcija obstoječega protipoplavnega zavarovanja leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj na odseku dolžine približno 200m in s tem zavarovanje vasi Kuželj pred poplavami s stoletno povratno dobo. Dotrajano obrežno zavarovanje bo nadomeščeno ali dopolnjeno z novim protipoplavnim zidom iz kamna v betonu ter visokovodnim nasipom. Most in stopnice bodo protipoplavno zaščitene z aluminijastimi lamelami, ki bodo uporabljene v primeru visokih voda (ob alarmu). Za gradbeni nadzor je bil izbran izvajalec MOST INŽENIRING, d.o.o.. Dela se bodo pričela 15. julija 2021, projekt pa bo zaključen predvidoma do konca septembra 2021.

Izvajalec gradbenega nadzora je, na osnovi obvestila izvajalca gradbenih del o dokončanju del ter zaprosila za izdajo potrdila o prevzemu del, izdal potrdilo o prevzemu del z današnjim dnem. Potrdilo je izdano skladno s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik – FIDIC – Rdeča knjiga. Pogodbeni rok za dokončanje del je 210 dni, dela pa so bila opravljena pred rokom.

Danes je na gradbišču rokava reke Drave pri Mali vasi potekal kvalitativni pregled opravljenih del. Izvajalec gradbenega nadzora je na osnovi obvestila izvajalca gradbenih del o dokončanju del sklical sestanek vseh deležnikov. V okviru kvalitativnega pregleda je bilo ugotovljeno, da so dela na gradbišču zaključena skladno s pogodbenimi zahtevami in projektno dokumentacijo.