KAJ JE PROJEKT FRISCO 2.3?

Namen projekta FRISCO 2.3 je čezmejno zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe z izvedbo gradbenih ukrepov upravljanja poplavnih tveganj.

Projekt FRISCO 2.3 zajema izvedbo štirih gradbenih ukrepov na rekah Drava in Kolpa:

  • na reki Dravi: gradnja rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi na območju Republike Slovenije in rekonstrukcija nasipa za obrambo pred visokimi vodami Otok Virje-Brezje na območju Republike Hrvaške;
  • na reki Kolpi: ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj na območju Republike Slovenije in izvedba zaščitnega zidu na desni brežini reke Kolpe na območju naselja Hrvatsko v Republiki Hrvaški.

V projektu FRISCO 2.3 sta partnerja podjetje za upravljanje z vodami Hrvatske vode iz Republike Hrvaške kot vodilni partner in Direkcija Republike Slovenije za vode kot projektni partner iz Republike Slovenije.

Projekt predstavlja dopolnitev ukrepov, ki izhajajo iz strateškega projekta FRISCO 1 in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška predstavlja okvir za čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške v finančni perspektivi 2014 – 2020. Namen čezmejnega sodelovanja je reševanje izzivov, ki so na obmejnem območju prepoznani kot skupni, pri čemer se uporabijo potenciali za rast in krepitev sodelovanja za celotni enotni razvoj Evropske unije.

Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška v obdobju 2014 – 2020 (85%) in projektna partnerja iz lastnih sredstev (15%).

Informativna zgibanka in brošura o projektu

Podrobnejše informacije o projektu (viri in višina (so)financiranja, vrste aktivnosti, rezultati, partnerji) so na voljo v informativni zgibanki in brošuri o projektu.

Viri financiranja

Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška v obdobju 2014 – 2020 (85%) in projektna partnerja iz lastnih sredstev (15%).

Namen in cilj

Namen projekta FRISCO 2.3 je čezmejno zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe z izvedbo gradbenih ukrepov upravljanja poplavnih tveganj.

Cilji projekta FRISCO 2.3 so štirje gradbeni ukrepi na rekah Drava in Kolpa:

  • na reki Dravi: gradnja rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi na območju Republike Slovenije in rekonstrukcija nasipa za obrambo pred visokimi vodami Otok Virje-Brezje na območju Republike Hrvaške;
  • na reki Kolpi: ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj na območju Republike Slovenije in izvedba zaščitnega zidu na desni brežini reke Kolpe na območju naselja Hrvatsko v Republiki Hrvaški.

Osnovne informacije

  • Projektna partnerja: Hrvatske vode in Direkcija Republike Slovenije za vode.
  • Obdobje izvajanja: 30 mesecev, 1. april 2019 – 30. september 2021.
  • Financiranje – program sodelovanja: INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
  • Skupna vrednost projekta: 3.339.872,78 EUR, 85% iz ESRR, 15% iz lastnih sredstev partnerjev.
  • Področje izvajanja: Obmejno porečje reke Drave in reke Kolpe na področju naselij Mala vas in Kuželj (Slovenija) ter Otok Virje-Brezje in Hrvatsko (Hrvaška).