Izvajalec gradbenega nadzora je, na osnovi obvestila izvajalca gradbenih del o dokončanju del ter zaprosila za izdajo potrdila o prevzemu del, izdal potrdilo o prevzemu del z današnjim dnem. Potrdilo je izdano skladno s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik – FIDIC – Rdeča knjiga. Pogodbeni rok za dokončanje del je 210 dni, dela pa so bila opravljena pred rokom.