V naselju Hrvatsko na Hrvaškem in v bližnji vasi Kuželj v Sloveniji so se na slovesnostih ob zaključku gradnje protipoplavnih ukrepov ob reki Kolpi zbrali partnerji projekta FRISCO 2.3: »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe«. Skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti, zainteresiranih strokovnih organizacij in javnosti so uradno otvorili dva protipoplavna objekta in ju predali namenu zaščite pred poplavami reke Kolpe na obeh straneh meje. Na zaključni konferenci projekta FRISCO 2.3, ki je sledila v slovenski Petrini, so projektni partnerji podrobneje predstavili potek projekta in gradbene ukrepe, se pogovorili o rezultatih dela in prihodnjih izzivih ter s tem projekt tudi uspešno zaključili.

O pomenu projekta FRISCO 2.3 in obeh objektov za celovito zaščito obmejnega območja reke Kolpe pred poplavami ter o opravljenih aktivnostih so spregovorili predstavniki slovenskih in hrvaških projektnih partnerjev – vodilnega partnerja Hrvatske vode in projektnega partnerja Direkcija Republike Slovenije za vode. Zraven predstavitev zgrajenih objektov in izvedbe gradnje so pohvalili tudi učinkovitost meddržavnega sodelovanja v pisarnah in na terenu. Investiciji sta v imenu lokalne skupnosti, z navdušenjem nad višjo poplavno varnostjo, prevzela županja občine Delnice in župan občine Kostel. Kasneje so se prisotni preselili v Petrino, v občini Kostel, kjer je potekala zaključna konferenca projekta FRISCO 2.3.

Projekt FRISCO 2.3 je poskrbel za izvedbo strukturnih gradbenih ukrepov za zmanjšanje tveganja pred poplavami v porečju reke Kolpe: z ureditvijo leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj, na slovenski strani, in z izvedbo zaščitnega zidu na desni brežini reke Kolpe na območju naselja Hrvatsko, na hrvaški strani reke. Oba ukrepa zagotavljata celovito zaščito prebivalcem obeh naselij in okolice pred nevarnostmi poplav ter izboljšujeta pogoje bivanja, gospodarjenja in varovanja okolja. Skupna vrednost projekta na porečjih Drave in Kolpe znaša 3.339.872,78 evrov, od tega 85% sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR), 15% pa partnerji projekta iz lastnih sredstev.

Dela v Hrvatskem na Hrvaškem, na območju občine Delnice, so zajemala gradnjo protipoplavnega zaščitnega zidu na desni brežini reke Kolpe, približno 100 metrov gorvodno od obstoječega zidu, ki bo izboljšal zaščito naselja Hrvatsko pred poplavami. Dela v naselju Kuželj, na slovenski strani meje, so zajemala ureditev leve brežine reke Kolpe z rekonstrukcijo obstoječega protipoplavnega zavarovanja leve brežine reke Kolpe in s tem zavarovanje vasi Kuželj pred poplavami s stoletno povratno dobo. Dotrajano obrežno zavarovanje se je nadomestilo ali dopolnilo z novim protipoplavnim zidom iz kamna v betonu ter z visokovodnim nasipom. Most in stopnice so protipoplavno zaščitene z začasnimi aluminijastimi lamelami, ki se ob alarmu v primeru visokih voda postavijo, kasneje pa odstranijo in shranijo.

Na zaključni konferenci projekta FRISCO 2.3, ki je potekala v Podjetniškem inkubatorju Kolpa – Koželj, so partnerji in deležniki projekta povzeli pred skoraj tremi leti zadane cilje ter pregledali dosežene rezultate. Strinjali so se, da je namen projekta FRISCO 2.3 čezmejno zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe, z izvedbo štirih gradbenih ukrepov za upravljanje poplavnih tveganj, dosežen v zadanih rokih in obsegu. Na reki Dravi so, na desnem bregu, pri Mali vasi, na območju Republike Slovenije, zgradili nov rokav in skalno deponijo, v bližini naselja Otok Virje-Brezje, na območju Republike Hrvaške, pa rekonstruirali nasip za obrambo pred visokimi vodami. Na reki Kolpi so v vasi Kuželj, na območju Republike Slovenije, uredili levo brežino reke Kolpe, na območju naselja Hrvatsko, v Republiki Hrvaški, pa zgradili zaščitni zid na desni brežini reke Kolpe. Partnerji so zaključili, da čezmejno sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo spodbuja trajnostno, varno in vitalno obmejno območje, hkrati pa ohranja, mobilizira ter upravlja naravne in kulturne vire v korist ljudi, ki živijo, delajo ali samo obiskujejo območje reke Drave. Glede na to, da je FRISCO 2.3 zadnji od štirih strateških projektov v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014 – 2020, so zbrani spregovorili tudi o možnostih projektnega sodelovanja v prihodnosti, saj je izzivov, povezanih s poplavno varnostjo, na obeh straneh obmejnih rek še veliko.

 

Vanja Rački, vodja projekta Hrvatsko pri Hrvatskih vodah, je v svojem nagovoru v Hrvatskem in na zaključni konferenci poudaril pomembnost vlaganja v protipoplavno infrastrukturo in skupnega strokovnega sodelovanja pri izgradnji le-te: »Sodelovanje z Direkcijo za vode Republike Slovenije je bilo odlično in usmerjeno v rezultate, ki jih danes vidimo pred seboj. Ukrepi na Kolpi so zgrajeni in dokončani. V tem času smo se naučili, kako skupaj ustvarjati rezultate in s tem pomagati ljudem, skupnostim in naravi.«

Tone Cezar, vodja projekta Kuželj pri Direkciji Republike Slovenije za vode, je ob predstavitvi protipoplavnih ukrepov v Kuželju ter na zaključni konferenci povedal, da so tovrstni projekti izjemnega pomena za obe državi, še posebej pa za okoliške prebivalce, saj reka Kolpa močno vpliva na njihova vsakdanja življenja. »Z izgradnjo ukrepov na obeh straneh meje smo celovito zaščitili okoliške prebivalce in premoženje pred poplavno nevarnostjo, izboljšali pogoje bivanja in dela ter obvarovali okolje. Hvala ekipi za učinkovito delo in prizadevnost kljub razmeram, ki jih je krojila pandemija.«

Mojca Lukšić, vodja projekta FRISCO 2.3 pri Hrvatskih vodah, je v sklepu zaključne konference poudarila: »Opravili smo veliko delo, pomembno tako za okoliške prebivalce kot tudi za naravni habitat. Vesela sem, da so vsa gradbena dela končana in infrastruktura že opravlja svoj namen. Sodelovanje z Direkcijo za vode Republike Slovenije na projektih FRISCO, ki poteka že od leta 2016, se s četrtim projektom počasi zaključuje. Ukrepi na Dravi in Kolpi so zgrajeni in dokončani. V tem času smo se naučili, kako skupaj ustvarjati rezultate, zato verjamem tudi v prihodnje sodelovanje. Izzivov je še veliko.«

Katarina Mihelčić, županja občine Delnice, in Ivan Črnkovič, župan občine Kostel, sta ob simboličnem prevzemu objektov v Hrvatskem in Kuželju ter na zaključni konferenci izrazila zadovoljstvo z novo naložbo v varnost in okoljevarstvo v občinah ter pohvalila sodelovanje z investitorji. Zaželela sta si tudi prihodnjega sodelovanja pri upravljanju in urejanju poplavne problematike, saj izzivov, povezanih z reko Kolpo, v obeh občinah ne manjka.

 

Osnovne informacije o projektu FRISCO 2.3

Projektna partnerja:       Hrvatske vode in Direkcija Republike Slovenije za vode.
Območje:                          Obmejno porečje reke Drave in reke Kolpe na področju naselij Mala vas in
Kuželj (Slovenija) ter Otok Virje-Brezje in Hrvatsko (Hrvaška).
Skupna vrednost:           3.339.872,78 €, od tega 85% iz ESRR, 15% lastna sredstva partnerjev.
Financiranje:                    Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014 – 2020.
Trajanje projekta:           30 mesecev (1. april 2019 – 30. september 2021).