V Mali vasi so se na slovesnosti ob zaključku izgradnje rečnega rokava in skalne deponije zbrali partnerji projekta FRISCO 2.3 – »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe«. Skupaj s predstavniki lokalne skupnosti, povezanih strokovnih organizacij in zainteresirane javnosti so objekt uradno otvorili in ga predali namenu zaščite pred poplavami reke Drave.

O pomenu projekta in objekta za celovito zaščito obmejnega območja reke Drave pred poplavami in opravljenih aktivnostih so spregovorili predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode in hrvaškega partnerja Hrvatske vode, pohvalili pa so tudi učinkovitost meddržavnega sodelovanja. Investicijo je, v imenu lokalne skupnosti, z navdušenjem prevzela županja občine Cirkulane. Kasneje so se prisotni preselili čez hrvaško mejo, v naselje Otok Virje-Brezje, kjer je potekala slovesnost ob otvoritvi rekonstruiranega visokovodnega nasipa.

Projekt FRISCO 2.3 je poskrbel za izvedbo strukturnih gradbenih ukrepov za zmanjšanje tveganja pred poplavami v porečju reke Drave: z izgradnjo rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi na slovenski strani in z rekonstrukcijo nasipa za obrambo pred visokimi vodami Otok Virje-Brezje na hrvaški strani reke. Oba ukrepa zagotavljata celovito zaščito prebivalcem teh naselij in okolice pred nevarnostmi poplav ter izboljšujeta pogoje bivanja in varovanja okolja. Skupna vrednost projekta je 3.339.872,78 evrov, od tega 85% sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR), 15% pa partnerji projekta iz lastnih sredstev.

Dela v Mali vasi v Sloveniji so zajemala gradnjo rečnega rokava vzdolž sipine ob desnem bregu reke Drave s tremi tolmuni in izvedbo skalne deponije na območju, kjer se struga reke Drave najbolj približa cesti in je pričakovana nadaljnja bočna erozija brežine. Skalna zaščita iz naravovarstvenega vidika nudi pogoje za formiranje gnezdišč redkih in ogroženih vrst ptic, ustvarjena pa so tudi nova zavetišča za ribe; na brežinah v celotni dolžini rokava je vgrajenih 10 sonaravnih jezbic in 20 podrtih debel.

Nasip Otok Virje-Brezje se nahaja na desnem bregu reke Drave, na območju občine Cestica, na Hrvaškem. Rekonstrukcijska dela na nasipu so obsegala nadvišanje, povečanje prečnega prereza in gradnjo servisne poti. Dolžina nasipa je 3,7 km in je trapeznega preseka, z brežinama z nagibom 1:3 na obeh straneh ter s krono širine 4 m. Vzporedno z omenjenimi deli se je izvajal projekt DravaLIFE Obnova zaledja in razširitev struge na reki Dravi na lokaciji Otoka Virje, z namenom izboljšanja pretoka vode v Ormoško jezero.

Mateja Klaneček, vodja projekta pri Direkciji Republike Slovenije za vode, je ob otvoritvi nasipa poudarila, da so tovrstni projekti izjemnega pomena za obe državi, še posebej pa za okoliške prebivalce, saj reka Drava močno vpliva na njihova življenja. »Vesela sem, da lahko predmetno investicijo štejemo ne le med protipoplavne, temveč tudi med ukrepe zelene infrastrukture. Z izgradnjo ukrepov na obeh straneh meje smo celovito zaščitili okoliške prebivalce in premoženje pred poplavno nevarnostjo ter izboljšali pogoje bivanja in obvarovali okolje. Hvala ekipi za učinkovito delo in prizadevnost kljub razmeram, ki jih je krojila pandemija.«

Danijel Bunić, direktor vodnogospodarskega oddelka za Muro in Dravo pri Hrvatskih vodah, je v svojem nagovoru poudaril pomembnost skupnega strokovnega sodelovanja: »Sodelovanje z Direkcijo za vode Republike Slovenije na projektih FRISCO, ki poteka že od leta 2016, se s četrtim projektom počasi zaključuje. Ukrepi na Dravi in Kolpi so zgrajeni in dokončani. V tem času smo se naučili, kako skupaj ustvarjati rezultate, zato verjamem tudi v prihodnje sodelovanje. Skupnih izzivov je seveda še veliko.«

Uroš Vogrinec, gradbeni nadzornik v času gradnje, je v svoji predstavitvi obeh ukrepov zraven ključnih podatkov poudaril: »Opravili smo veliko delo, pomembno tako za okoliške prebivalce kot tudi za naravni habitat. Vesel sem, da so gradbena dela končana in je tako nov rokav kot tudi skalno deponijo v svoje roke že vzela narava in ukrepe začela zaraščati, verjamem pa, da je veselo tudi pod vodo.«

Antonija Žumbar, županja občine Cirkulane, je ob simboličnem prevzemu objekta izrazila zadovoljstvo z novo naložbo v varnost in okoljevarstvo v občini ter pohvalila sodelovanje z investitorji. »Vsi tukaj imamo radi našo reko in okolje okoli nje. Verjamem, da so z izvedbo protipoplavnih in naravovarstvenih ukrepov na obeh straneh meje zdaj vsi prebivalci okoliških naselij in njihovo premoženje bolj varni pred poplavami, hkrati pa se s tem zvišujeta tudi njihova kakovost življenja in možnosti razvoja. Seveda pa se hkrati veselimo novih skupnih projektov, saj izzivov, povezanih z reko Dravo, v občini ne manjka.«

Čezmejno sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo spodbuja trajnostno, varno in vitalno obmejno območje, hkrati pa ohranja, mobilizira in upravlja naravne in kulturne vire v korist ljudi, ki živijo, delajo ali samo obiskujejo območje reke Drave. FRISCO 2.3 je zadnji od štirih strateških projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.

 

Osnovne informacije o projektu FRISCO 2.3

Projektna partnerja:       Hrvatske vode in Direkcija Republike Slovenije za vode.
Območje:                          Obmejno porečje reke Drave in reke Kolpe na področju naselij Mala vas in
Kuželj (Slovenija) ter Otok Virje-Brezje in Hrvatsko (Hrvaška).
Skupna vrednost:           3.339.872,78 €, od tega 85% iz ESRR, 15% lastna sredstva partnerjev.
Financiranje:                    Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014 – 2020.
Trajanje projekta:           30 mesecev (1. april 2019 – 30. september 2021).