V naselju Kuželj ob Kolpi so se na slovesnosti ob zaključku ureditve leve brežine reke Kolpe zbrali partnerji projekta FRISCO 2.3 – »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe«. Skupaj s predstavniki lokalne skupnosti, povezanih strokovnih organizacij in zainteresirane javnosti so objekt uradno otvorili in ga predali namenu zaščite pred poplavami reke Kolpe.

O pomenu projekta in objekta za celovito zaščito vasi Kuželj pred poplavami in opravljenih aktivnostih so spregovorili predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode in hrvaškega partnerja Hrvatske vode, pohvalili pa so tudi učinkovitost meddržavnega sodelovanja. Investicijo je v imenu lokalne skupnosti prevzel župan občine Kostel, ki je v svojem govoru poudaril pomen nove pridobitve za lokalno okolje.

Pred slovesnostjo v Kuželju se je, tudi ob sodelovanju slovenskih predstavnikov, odvila slovesnost na hrvaški strani meje, in sicer v vasi Hrvatsko, kjer je potekala slovesnost ob otvoritvi protipoplavnega zidu z namenom zaščite naselja pred poplavami.

Projekt FRISCO 2.3 je poskrbel za izvedbo strukturnih gradbenih ukrepov za zmanjšanje tveganja pred poplavami v porečju reke Kolpe: ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj na slovenski strani in izvedba zaščitnega zidu na desni brežini reke Kolpe na območju naselja Hrvatsko na hrvaški strani reke. Oba ukrepa zagotavljata celovito zaščito prebivalcem teh naselij in okolice pred nevarnostmi poplav ter izboljšujeta pogoje bivanja in varovanja okolja. Skupna vrednost projekta »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe« je 3.339.872,78 evrov, od tega 85% sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR), 15% pa partnerji projekta iz lastnih sredstev.

Vas Kuželj se je z izvedeno rekonstrukcijo obstoječega zavarovanja leve brežine reke Kolpe zavarovalo pred poplavami s stoletno povratno dobo. Obstoječe obrežno zavarovanje, ki so ga večinoma zgradili tamkajšnji prebivalci, se je nadomestilo oziroma dopolnilo z novim zidom iz kamna v betonu ter delno z visokovodnim nasipom. Za protipoplavno zaščito mostu in stopnic za dostop do struge so sedaj predvidene začasne aluminijaste lamele, ki se bodo postavile v primeru visokih voda (ob alarmu) in potem odstranile in shranile.

Na območju naselja Hrvatsko na hrvaški strani reke Kolpe se je z izgradnjo protipoplavnega zaščitnega zidu dolžine približno 100 m gorvodno od obstoječega zidu na desni brežini reke Kolpe izboljšala zaščita naselja Hrvatsko pred poplavami.

 

Ivan Črnkovič, župan občine Kostel in Katarina Mihelčić, županja občine Delnice, sta ob simboličnem prevzemu objektov v Kuželju in Hrvatskem izrazila zadovoljstvo z novo naložbo v varnost in okoljevarstvo v občinah ter pohvalila sodelovanje z investitorji. Zaželela sta si tudi prihodnjega sodelovanja pri upravljanju in urejanju poplavne problematike, saj izzivov, povezanih z reko Kolpo, v obeh občinah ne manjka.

Tone Cezar, vodja projekta Kuželj pri Direkciji Republike Slovenije za vode, je ob predstavitvi protipoplavnih ukrepov v Kuželju povedal, da so tovrstni projekti izjemnega pomena za obe državi, še posebej pa za okoliške prebivalce, saj reka Kolpa močno vpliva na njihova vsakdanja življenja. »Z izgradnjo ukrepov na obeh straneh meje smo celovito zaščitili okoliške prebivalce in premoženje pred poplavno nevarnostjo, izboljšali pogoje bivanja in dela ter obvarovali okolje. Hvala ekipi za učinkovito delo in prizadevnost kljub razmeram, ki jih je krojila pandemija.«

Predstavnika Direkcije Republike Slovenije za vode in Hrvatskih vod sta objekt simbolično svečano predala v uporabo in odkrila spominsko obeležje.

Čezmejno sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo spodbuja trajnostno, varno in vitalno obmejno območje, hkrati pa ohranja, mobilizira in upravlja naravne in kulturne vire v korist ljudi, ki živijo, delajo ali samo obiskujejo območje reke Drave. FRISCO 2.3 je zadnji od štirih strateških projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.

 

Osnovne informacije o projektu FRISCO 2.3

Projektna partnerja:       Hrvatske vode in Direkcija Republike Slovenije za vode.
Območje:                          Obmejno porečje reke Drave in reke Kolpe na področju naselij Mala vas in
Kuželj (Slovenija) ter Otok Virje-Brezje in Hrvatsko (Hrvaška).
Skupna vrednost:           3.339.872,78 €, od tega 85% iz ESRR, 15% lastna sredstva partnerjev.
Financiranje:                    Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014 – 2020.
Trajanje projekta:           30 mesecev (1. april 2019 – 30. september 2021).