Slovesnost ob dokončanju gradnje protipoplavnega zidu na desnem bregu reke Kolpe pri naselju Hrvatsko v okviru projekta “Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti  – gradbeni ukrepi na porečjih reke Drave in reke Kolpe” (FRISCO 2.3) je bila organizirana na lokaciji objekta v naselju Hrvatsko. Slovesnost sta organizirala Hrvatske vode kot vodilni partner in Direkcija Republike Slovenije za vode kot projektni partner.

FRISCO 2.3 je strateški projekt, ki se izvaja v okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško Interreg V-A 2014-2020 z namenom izvajanja strukturnih ukrepov za zmanjševanje nevarnosti poplav v porečjih reke Drave in reke Kolpe. V okviru projekta FRISCO 2.3 sta se na reki Kolpi izvedli dve investiciji, in sicer izgradnja protipoplavnega zaščitnega zidu v naselju Hrvatsko v Republiki Hrvaški in ureditvijo leve brežine reke v naselju Kuželj v Republiki Sloveniji. Na reki Dravi pa se je izvedla rekonstrukcija nasipa Otok Virje -Brezje na hrvaški strani in izgradnja rokava na desnem bregu reke Drave v bližini naselja Mala vas na slovenski strani reke Drave. Namen vseh teh projektov je zmanjšati tveganje poplav na čezmejnih območjih obeh rek.

Projekt se je začel aprila 2019, investicijska vrednost znaša 3.339.872,78 EUR, od tega 85% financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), preostalih 15% pa projektna partnerja sofinancirata iz lastnih sredstev.

Za zaščito hrvaških naselij in okoliških kmetijskih površin pred poplavami je, v skladu s študijsko dokumentacijo iz projekta FRISCO 1 načrtovana gradnja 109 metrov dolgega protipoplavnega zidu, sedaj izvedena in zaključena s projektom FRISCO 2.3. Zid je izdelan kot armiranobetonski zaščitni nosilec širine 40 cm in globine 80 cm, na katerega je pritrjen zaščitni zid debeline 30 cm in spremenljive višine 50 do 70 cm. Dela vključujejo tudi izvedbo potrebnega odvodnjavanja preko kanalov, drenažnih cevi in jaškov. Nov zid stoji ob predhodno zgrajenem zaščitnem zidu in skupaj tvorita funkcionalno celoto, ki omogoča zaščito celotnega naselja pred visokimi vodami reke Kolpe. Povečana varnost v smislu zaščite pred poplavami je tako zaščitila 49 prebivalcev naselja Hrvatsko ter cca. 2 ha kmetijskih zemljišč. Pričakovati je, da bo ta dodatna zaščita pred poplavami prebivalce spodbudila k nadaljnjim vlaganjem v gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in predvsem nastanitvene in gostinske objekte saj Kolpa nudi raznovrstne dejavnosti (ribolov, rafting, plavanje). Dodatna korist pa je seveda lega naselja v bližini narodnega parka Risnjak, ki s tem omogoča zagotavljanje potrebne infrastrukture za obiskovalce in s tem razvoja turizma.

Udeležence slovesnosti so pozdravili županja mesta Delnice Katarina Mihelčić, predstavnik Direkcije Republike Slovenije za vode, vodja sektorja Srednja Sava Tone Cezar in direktor Vodnogospodarskega oddelka za porečja severnega Jadrana Hrvatskih vod, Gordan Gašparović  Slovesnosti so se udeležili predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode in župan občine Kostel Ivan Črnković. Po slovesnosti na Hrvaškem so hrvaški predstavniki projektnih partnerjev, izvajalcev, lokalnih skupnosti in zainteresiranih deležnikov obiskali slovenski del projekta, ki je bil izveden v Kuželju in se udeležili zaključne konference projekta FRISCO 2.3 v Petrini v Sloveniji.

Z realizacijo gradbenih ukrepov v okviru projekta FRISCO 2.3 za zmanjševanje poplavne ogroženosti se zmanjšuje tudi potreba po aktivnih ukrepih za zaščito pred poplavami, v katerih poleg Hrvatskih vod sodelujejo tudi drugi deležniki, kot so npr. pripadniki civilne zaščite in gasilcev.