Slovesnost ob dokončanju gradbenih del – rekonstrukcije nasipa Otok Virje-Brezje v okviru projekta “Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti  – gradbeni ukrepi na porečjih reke Drave in reke Kolpe” (FRISCO 2.3) je bila organizirana v občini Cestica. Slovesnost so organizirali Hrvatske vode kot vodilni partner projekta, Direkcija Republike Slovenije za vode kot projektni partner in gostiteljica Občina Cestica.

FRISCO 2.3 je strateški projekt, ki se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 z namenom izvajanja gradbenih ukrepov za zmanjševanje nevarnosti poplav na porečjih reke Drave in reke Kolpe. V okviru tega projekta se je izvedla rekonstrukcija nasipa Otok Virje-Brezje na hrvaški strani reke Drave in izgradnja rokava na desnem bregu reke Drave v bližini naselja Mala vas na slovenski strani reke Drave ter izgradnja/rekonstrukcija protipoplavnih zidov v naselju Hrvatsko na hrvaški strani in naselju Kuželj na slovenski strani ob reki Kolpi. Projekt se je začel aprila 2019, investicijska vrednost znaša 3.339.872,78 EUR, od tega 85% financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), preostalih 15% pa projektna partnerja sofinancirata iz lastnih sredstev.

Skupna dolžina rekonstruiranega nasipa Otok Virje – Brezje je 3.711 metrov. Trasa rekonstrukcije nasipa je bila večinoma narejena po trasi starega nasipa. Ob nasipu je zgrajena servisna cesta širine 4 metre. Nasip zagotavlja zaščito širšega območja pred visokimi vodami s povratnim obdobjem 100 let. Projekt je del strukturnih (investicijskih) ukrepov v okviru projekta FRISCO 1 – Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti, kar kaže, da je obnova nasipa Otok Virje-Brezje ena izmed optimalnih rešitev v smislu zmanjševanja poplavne ogroženosti in tveganj v tem območju.

Pogodbena vrednost gradbenih del, skupaj z gradbenim nadzorom, znaša 24.728.063,14 HRK (3.297.141 EUR) z DDV. Sredstva ESRR znašajo 9.357.366,08 HRK (1.247.648,81 EUR). Preostali del sredstev je zagotovil vodilni projektni partner Hrvatske vode iz lastnih virov.

Projekt bo zaščitil 358 prebivalcev v okviru projekta FRISCO in zmanjšal poplavne površino za 820 ha. Na širšem območju bo zaščitenih 815 objektov, vključno s stanovanjskimi in poslovnimi stavbami, ter 3.090 prebivalcev, poplavna površina na kmetijskih zemljiščih pa se je zmanjšala za 1.253 ha.

Dela je izvedel J.V.: Vodogradnja d.d. Varaždin in Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves, Čakovec s ponudbeno vrednostjo 19.563.850,00 kun bez DDV oziroma 24.454.812,50 kun z DDV. Za gradbeni nadzor sta bila izbrana J.V.: Geokon Zagreb d.d. in Labos d.o.o. Varaždin s ponudbeno vrednostjo 246.000,00 kun brez DDV oziroma 307.500,00 kun z vključenim DDV.

Udeležence slovesnosti so pozdravili tudi župan Varaždinske županije Anđelko Stičak, predstavnica Direkcije Republike Slovenije za vode, vodja sektorja reke Drave Mateja Klaneček in župan občine Cestica Mirko Korotaj. Pred slovesnostjo na hrvaški strani so predstavniki Hrvatskih vod pod vodstvom direktorja VGO za Muro in zgornjo Dravo Danijela Bunića sodelovali na otvoritveni slovesnosti projekta na slovenski strani reke Drave, na območju Male vasi.

Kot je bilo poudarjeno na obeh slovesnostih, bo izvedeni projekt FRISCO 2.3 v veliki meri prispeval k zmanjšanju poplavne nevarnosti in tveganju poplav, kar bo s tem posledično prispevalo k splošnemu razvoju delov regije, ki se soočajo s poplavno ogroženostjo, širitvi turistične infrastrukture in turizma, krepitvi lokalnega gospodarstva, ustvarjanju novih delovnih mest in na splošno, k izboljšanju življenjskih razmer.

Z realizacijo gradbenih ukrepov v okviru projekta FRISCO 2.3 za zmanjševanje poplavne ogroženosti se zmanjšuje tudi potreba po aktivnih ukrepih za zaščito pred poplavami, v katerih poleg Hrvatskih vod sodelujejo tudi drugi deležniki, kot so npr. pripadniki civilne zaščite in gasilcev.